Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 19. února 2018, 02:35

Logo 2017 - ver2


[ Úvodní stránkaUHK - Pojistné právo ]


UHK - Pojistné právo

Informace pro studenty předmětu POJISTNÉ PRÁVO (ZS 2017 – 2018)

Informace ke studiu a absolvování předmětu jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.


9. přednáška – 21. listopadu 2017

 • členění smluv dle formy
 • vznik smlouvy
 • vznik smlouvy
 • nepoctivé jednání při jednání o uzavření smlouvy
 • obchodní podmínky a jejich použití ve smlouvách
 • dílčí a rámcové smlouvy
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • neplatnost a neúčinnost smluv
 • různé formy zániku závazků ze smluv – úvod

8. přednáška – 14. listopadu 2017

 • porovnání charakteristických vlastností nejběžnějších typů obchodních korporací (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s., družstvo) – pokračování
 • rozhodování per rollam u nejvyšších orgánů obch. korporací
 • zánik a zrušení obchodních korporací
 • úvod do smluvního práva
 • smluvní principy
 • členění smluv dle právní úpravy

7. přednáška – 7. listopadu 2017

 • povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona
 • živnostenská kontrola
 • sankce za porušení povinností dle živnostenského zákona
 • základní charakteristika ZOK (zákona o obchodních korporacích, 90/2012 Sb. v platném znění)
 • kategorizace obchodních korporací (obchodní společnosti, družstva)
 • podíl, podíl na zisku, podíl na likvidační zůstatku
 • orgány obchodních korporací (nejvyšší orgány, statutární orgány, kontrolní orgány)
 • porovnání charakteristických vlastností nejběžnějších typů obchodních korporací (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s., družstvo)

6. přednáška – 31. října 2017

1. zápočtový test

 • členění živností ohlašovacích
 • postup ohlášení živnosti a centrální registrační místo
 • koncesované živnosti
 • žádost o vydání živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost

5. přednáška – 24. října. 2017

 • sídlo, provozovna, obchodní závod
 • obchodní rejstřík, zapisované skutečnosti, přístup k údajům v obchodním rejstříku
 • živnostenský rejstřík a skutečnosti v něm zapisované
 • praktické využití a nahlížení do obchodního a živnostenského rejstříku (www.justice.cz + www.rzp.cz)
 • obchodní závod – pojem dle NOZ
 • základní principy živnostenského zákona
 • označení aktivit, které nejsou považovány za živnost
 • všeobecné a zvláštní podmínky provozování živností
 • překážky v provozování živností
 • živnostenské oprávnění a jeho vznik
 • členění živnosti (ohlašovací, koncesované)
 • provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

4. přednáška – 17. října. 2017

 • čas jako objektivní právní skutečnost
 • lhůty a doby, pravidla pro počítání času dle NOZ, příklady
 • úvod do právní úpravy podnikání v ČR od 1. 1. 2014 – pojmy podnikatel (FO, PO), označení podnikatele, jednání podnikatele, obchodní listiny
 • obchodní listiny
 • sídlo, provozovna, obchodní závod

3. přednáška – 10. října. 2017

 • systém práva a jeho členění (mezinárodní právo veřejné, vnitrostátní právo, evropské právo, veřejné právo, soukromé právo, hmotné právo, procesní právo)
 • právní vztahy, prvky právního vztahu (subjekty, obsah, objekt – přímý a nepřímý)
 • právní skutečnosti a jejich charakteristika; právní jednání – forma vzniku, náležitosti

2. přednáška – 3. října. 2017

 • normativní právní akty – charakteristika, legislativní proces, členění dle stupně právní síly
 • prameny práva v ČR
 • postup tvorby zákona v ČR
 • právní normy – charakteristika a struktura (hypotéha, dispozice, sankční hypotéza, sankce
 • různý pohled na členění právních norem (dle struktury, dle míry vázanosti, dle vyjádření dispozice)
 • platnost, působnost a účinnost právních norem

1. přednáška – 26. září. 2017

 • systém regulace chování
 • definice práva, funkce práva, objektivní a subjektivní právo
 • vazba státu a práva
 • právní vědomí, mimoprávní normativní systémy, dobré mravy
 • typy právních kultur a jejich společná východiska
 • obecné prameny práva, psané a nepsané právo


© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva